جهت مشاهده سایت اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به آدرس زیر مراجعه نمایید

skh.mrud.ir

پیاده سازی توسط شرکت طراحی سایت و شرکت برنامه نویسی ایراکد