دسته: اخبار
بازدید: 207

به گزارش اداره روابط عمومی راه وشهرسازي خراسان جنوبی، در اين کميسيون تعداد ۶ پرونده از جمله طرح تفصيلي شهر خضري دشت بياض و طرح تفصيلي اراضي پادگان ۰۴ بيرجند مورد بررسي قرار گرفت.
بنابراین گزارش ، در طرح ۴۵۰ هکتاری پادگان بيرجند، مشاور بر اساس جمعيت ۱۲۰ هزار نفر براي اسکان در اراضي طراحي اوليه را ارئه كرده بود كه واقعي به نظر نمي رسيد و در مراحل بعدي با توجه به وجود گسل هاي فعال در منطقه و رعايت حريم گسل، جمعيت به حدود ۵۳ هزار نفر اصلاح و طرح بر اساس اين جمعيت بازنگري شد (معابر اصلي كه قبلا" اجرا شده در طرح تثبيت گرديد) و در مناطق مختلف طرح، فضاي سبز محلي و خطي و نيز كاربري هاي آموزشي و... با رعايت سرانه هاي استاندارد لحاظ گرديد.
همچنين در خصوص طرح تفصیلي شهر خضري دشت بياض ، نيز در جلسات قبلي تمام موارد به تاييد اعضاء کميته فني رسيده بود و تنها ۱۲ مورد درخواست هاي شهرداري و شوراي شهر بايد در طرح لحاظ مي شد که تمامي موارد در طرح نهايي لحاظ شده و به تاييد کارشناسان رسيد. 

گفتنی است؛ یک مورد درخواست شهرداری و شوراي شهر مبني بر الحاق قسمتي از اراضي در محدوده دشت بياض در محدوده گسل در جلسه مطرح شد که به دليل مخالفت قبلي موضوع توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري، در جلسه تاييد نشد و همان مباحث قبلي و طرح ارائه شده مشاور به تاييد رسيد.


بازدید امروز139
بازدید دیروز371
بازدید هفته1751
بازدید کل228363

شعار سال