دكتر خليلي مردعضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن کشور بمنظور بررسي وضعيت ومشكلات پروژه هاي استان ازجمله اجراي فاضلاب مهرشهر بيرجند،عمليات آماده سازي اراضي پادگان 04 بيرجند،وضعيت مسكن مهر1500 واحدي تعاوني مسكن 04 بيرجند،مشكلات شهرك فرهيختگان دانشگاه بيرجند واراضي محمدشهر به خراسان جنوبي سفر نمود.

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي، دكترخليلي مرد دربازديد ازپروژه آماده سازی اراضی پادگان 04 بیرجند گفت: در مورد این اراضی مشکلات اساسی داریم ومعتقدیم هنوز مردم شهر این اراضی را به ویژه زمین هایی که پادگان در آن مستقر بوده است به نام اراضی ارتش می شناسند و باید اقداماتي صورت گيردکه این ذهنیت از بین برود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبي دراين بازديد بااشاره به مشكلات موجود دراراضي پادگان گفت: قرار است به زودی جلسه ای برای حل مشکلات بین راه و شهرسازی و ارتش با حضور استاندارمحترم برگزار و موضوعات بررسي وحل وفصل شود.مهندس مهدي جعفري درخصوص آخرين وضعيت پروژه هاي مسكن مهراستان هم اظهارداشت: تمامي واحدهای مسکن مهردراستان به صاحبانشان واگذار شده است وطبق برنامه ريزي صورت گرفته انشاءا... پروژه مسکن مهر خراسان جنوبی تا تيرماه سالجاري به پایان مي رسد و جشن اختتامیه آن برگزارخواهدشد.وي دربازديد از پروژه آماده سازي اراضي پادگان 04 بيرجند(زعفرانيه) توضيح داد: این پروژه قرار است با مشارکت و سرمایه گذاری 116 میلیارد تومانی آستان قدس رضوی در 30 ماه به بهره برداری برسد که در حال اجرا مي باشد كه این زمین ها پس ازاتمام عمليات آماده سازی براي ساخت تحویل انبوه سازان خواهدشد و تاکنون حدود 35 درصد پیشرفت فيزيكي داردو تنها مشکل آن نقدینگی و بحث های اعتباری بوده که امید است به زودی حل شود.

معاونت مسكن وساختمان اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي دربازديداز پروژه 1500 واحدی مسکن مهر تعاونی 04 ارتش افزود: انشعابات آب و فاضلاب و گاز برای این پروژه خریداری وتامين شده اما مشکل اصلي در زمینه تامین هزینه انشعاب برق است بطوریکه در گذشته این امتیاز با هزينه 200 هزار توماني انجام مي شدكه هم اکنون باید برای هر امتیازانشعاب برق حدود 2 میلیون تومان پرداخت شود واين موضوع مشکلاتی از نظر اقتصادی در روند اجرای پروژه ایجاد کرده است.

مهندس احمد ولي پورمطلق راهکارهای رفع این مشکل را تقسیط مبلغ انشعابات برق یا تخفیف در مبلغ انشعاب ها توسط وزارت نیرو بیان کرد تا از این طریق مشکل موجود رفع شود.وی با اشاره به بازدید مسئولان از پروژه آماده سازی 450 هکتاري اراضی پادگان اضافه کرد: طرح تفصیلی این پروژه تهیه و در کمیسیون ماده 5 استان تصویب شد و منتظر تصویب وابلاغ ازسوي وزارت راه وشهرسازي هستيم تا فاز دوم آن که تکمیل معابر است، اجرا شود.وي تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم این اداره کل در سال 97 اجرای همزمان انشعابات گاز، برق، آب و ... درحين عمليات زیرسازی است تا بعد از آسفالت معابر دیگر نیاز به حفاری مجدد نداشته باشد كه با این کار هزینه ها نیز کاهش می یابد. به گفته وی برای اجرای شبکه فاضلاب فاز دوم مسکن مهر بیرجند 17 میلیارد تومان اعتبار نیاز است كه عضو هيات مديره سازمان ملی زمین و مسکن کشوردراين سفر قول کمک هاي خوبي را به تعاونی مسکن، تامین بخشی از اعتباراجراي فاضلاب فاز دوم مهرشهر و مبلغ 3 میلیارد تومان کمک غیر نقدی به شهرداری بیرجند برای تامین فضای سبز مهرشهر دادند.

درادامه دكترخليلي مرد وهيات همراه با مهندس علوي مقدم معاون هماهنگي امورعمراني استانداري خراسان جنوبي ديداروگفتگو نمودند.

 

بازدید امروز158
بازدید دیروز376
بازدید هفته4006
بازدید کل245445