به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي،صبح امروز مهندس قلي زاده مديركل دفتر نظارت برپروژه هاي شركت بازآفريني شهري ايران به خراسان جنوبي سفر وبهمراه مديركل راه وشهرسازي ومعاونت بازآفريني شهري ومسكن اداره كل ازپروژه هاي درحال اجرا درمحدوده محلات بازآفريني شهربيرجند بازديد نمودند.

رئيس اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي افزود:اين پروژه ها ي شهربيرجنددرمحلات هدف بازآفريني شهري وسكونتگاههاي غيررسمي بيرجند 9 پروژه را شامل مي شود كه ميتوان به:خانه محله ، كتابخانه ، پارك محله ، سالن ورزشي واقع درمحله موسي بن جعفر ، پروژه ميدان شهيد فهميده وپروژه اتصال سه راه اسدي به پل موسي بن جعفر واقع درمحدوده بافت فرسوده اشاره نمود.

جوادصمصامي افزود: اعتباراين پروژه ها بالغ بر 40 ميليارد ريال بوده كه 75 درصد پيشرفت فيزيكي دارد. درادامه مديركل دفترنظارت برپروژه هاي شركت بازآفريني شهري ايران باحضورمديركل راه وشهرسازي استان،فرماندار ،شهردار بيرجندوديگراعضاء دردومين جلسه ستاد بازآفريني شهرستان بيرجند شركت نمودند كه ازجمله موارد مطرح شده دراين جلسه ميتوان به مسائل پيرامون بافت هاي فرسوده وسكونتگاههاي غيررسمي وچگونگي ايجاد محلات بانشاط وبرخوردار ازامكانات زيربنايي وروبنايي وهمچنين پيگيري مصوبات جلسه قبلي ستاد وتاكيدبر اتمام پروژه هاي ناتمام اشاره نمود.

بازدید امروز162
بازدید دیروز376
بازدید هفته4010
بازدید کل245449