با حضور وزیر راه و شهرسازی، پروژه مسکن مهر در استان خراسان جنوبی به اتمام رسید.

 محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر خود به استان خراسان جنوبی، 798واحد مسکن مهر را افتتاح کرد. با افتتاح این واحدها، پروژه مسکن مهر در خراسان جنوبی به اتمام رسید. 

این ۷۹۸ در مجموعه ۱۵۰۰ واحدی شهید صیاد شیرازی شهر بیرجند به افتتاح رسید. این مجموعه در ۱۲۶ هزار متر مربع توسط تعاونی مسکن مرکز آموزش ۰۴ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیرجند احداث شده است. 

1000 کاراکتر باقیمانده است