صبح امروز وبمنظوربازديد ازطرح ها وبررسي مسائل ومشكلات حوزه شهرسازي ومعماري استان خراسان جنوبي  خانم دكتر  فرزانه صادق مالواجرد معاونت محترم شهرسازي ومعماري وزارت راه وشهرسازي بهمراه خانم دكتر داوودپور عضو هيات مديره شركت عمران شهرهاي جديد كشوروارد فرودگاه بين المللي بيرجند شدند ومورداستقبال مسئولين استاني قرارگرفتند.

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي، خانم دكترفرزانه صادق مالواجرد معاونت شهرسازي ومعماري وزارت راه وشهرسازي وهيات همراه دراولين برنامه خود درسفر به استان خراسان جنوبي ازپروژه احداث شهرجديددرمحمد شهر بيرجند بازديدنمودندتا تصميمات لازم و نهايي را دراينخصوص اتخاذ نمايند.

معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه وشهرسازي درادامه سفرخودبه استان خراسان جنوبي ازكاروانسراي بوم گردي درحال احداث فاطميه درحاشيه محمد شهر ودرشهر خوسف ، طرح هاي ويژه وبافت تاريخي شهرهاي بشرويه وفردوس بازديد وازنزديك درجريان آخرين وضعيت اين طرح هاقرارگرفتند.

ايشان بهمراه هيات همراه درجلسه اي كه درمحل استانداري خراسان جنوبي وباحضور استاندار،معاونت هماهنگي امورعمراني،فرماندار ،شهردار ،مديركل وهمكاران معاونت شهرسازي ومعماري اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي برگزار گرديد حضور يافتند ودرخصوص طرح هاي مورد بازديد تصميمات لازم اتخاذ گرديد.

دكتر فرزانه صادق مالواجرددراين جلسه درباره موضوع ايجاد شهر جديد محمدشهر گفت:به لحاظ كمك به شكل گيري وايجاد محمد شهر نبايد به چشم سرريز جمعيت به آن نگريست بلكه بايد به مسائلي چون ايجاد اشتغال و سكونت،فرآوري محصولات كشاورزي وقطب توليد كشاورزي ومواردي ازاين دست اشاره نمود لذا بايد مساحت آن با مطالعات دقيق تعيين گردد ودرصورت رفع مشكلات حقوقي مانع ديگري نخواهد بود.

وي درخصوص مشكل شهرك فرهنگيان بيرجندنيز اظهارداشت:اتفاقي كه رخ داده در هيچ دانشگاهي درسطح كشور انجام نشده ونگراني ما از تخلف بارزي است كه صورت گرفته است.لذا دراينخصوص به هيچ عنوان نمي توان ورود كرد ضمن اينكه اولويت داراي اهميتي براي انجام اين امر وجود نداردوخريد وفروش اين اراضي مشكلات و تبعات حقوقي بدنبال دارد.

معاون شهرسازي ومعماري وزارت راه وشهرسازي همچنين درخصوص اراضي 450 هكتاري پادگان 04 بيرجند گفت:دراين اراضي بايد يك طرح يكپارچه و كارشناسي شده تهيه شود ونبايد صرفا مسكوني باشدو كاربري هاي ديگر نيز لحاظ گردد.

وي درخصوص طرح شهر طبس نيز افزود:پيشنهاد ارائه شده كارشناسي شده نيست لذا ميبايست طرح توجيهي آن تهيه شود وتفاهم نامه اي با سازمان ملي زمين ومسكن نيز منعقد گردد.ايشان درباره مشكل حفره درشهر بشرويه بااعلام اينكه باافزايش محدوده شهر موافق نيستند افزود:افزايش محدوده شهر آسيب جدي به بافت هاي فرسوده شهري وارد مي كند.بنابراين بهتر است اراضي با مالكيت خصوصي وشخصي خريداري گردد.

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز239
بازدید دیروز464
بازدید هفته703
بازدید کل333978