درسفر معاون محترم وزیرراه وشهرسازی واعضاء هیات مدیره سازمان ملی زمین ومسکن به خراسان جنوبی وبرنامه بازدیدوحضوردرجلسات بویژه تشکیل جلسه هیات مدیره سازمان ملی زمین ومسکن درخراسان جنوبی مسائل ومشکلات مرتبط مطرح گردید وباعنایت ویژه معاون محترم وزیر وموافقت اعضاء محترم هیات مدیره سازمان ملی زمین ومسکن،مصوبات ونتایج مثبت وخوبی به تصویب رسید که اهم آن جهت اطلاع رسانی وتنویرافکارعمومی بشرح زیر اعلام می گردد:

  • درراستای اجرای دستور وزیرمحترم راه وشهرسازی مبنی برمساعدت دراجرای طرح فاضلاب مهرشهر بیرجند،مجوز پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان بصورت نقدی به شرکت محترم آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی ومعادل 2میلیارد تومان واگذاری زمین به قیمت کارشناسی به شرکت مذکور(جمعا مبلغ 3میلیارد تومان) توسط هیات مدیره محترم سازمان ملی زمین ومسکن صادرگردید.

شایان ذکراست مجوز واگذاری زمین به شرکت آب وفاضلاب معادل 5/2 میلیارد تومان درسال گذشته توسط هیات مدیره سازمان ملی زمین ومسکن صادر وقراردادواگذاری زمین باشرکت آب وفاضلاب استان نیز مبادله شد که باصدور مصوبه اخیر، مجموعا 5/5 میلیارد تومان تعهد وزارت راه وشهرسازی درکمک به اجرای فاضلاب مهرشهر بیرجند محقق گردید.

  • باهدف تسهیل درعبورو مرور شهروندان عزیز مهرشهر وکاهش ترافیک،احداث ورودی دیگری برای مهرشهر مصوب گردید ومقرر شدچنانچه 3/2 اعتبارآن به میزان 4 میلیارد تومان ازمحل اعتبارات استانی وملّی(شرکت ساخت وتوسعه راههای کشور) تامین گردد، الباقی به میزان 2 میلیارد تومان توسط سازمان ملی زمین ومسکن پرداخت خواهد شد.
  • باهدف کمک به احداث مدارس درسایت های مسکن مهر ودرراستای تفاهم نامه فی مابین اداره کل راه وشهرسازی واداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیزمدارس استان ، نسبت به تأمين معادل حدود 5/4 میلیارد تومان بصورت غير نقدي به اداره کل نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس استان ازطرف هیات مدیره سازمان ملی زمین ومسکن صادرگردد.
  • در خصوص اراضی تحت تصرف شركت تعاونی مسکن ارتش درشهرخوسف فاقد هرگونه قرارداد واگذاري از سوي متولين اراضي در سنوات خيلي قبل ؛ كه  مشکلات عدیده ای رابرای خریداران ایجاد نموده بود ؛ باتصویب هیات مدیره محترم سازمان ملی زمین ومسکن ، مقرر شد مشکل این اراضی مطابق مصوبه و در راستاي  ضوابط و مقررات قانون ساماندهي و توليد وعرضه مسكن مرتفع گردد .

همچنین درخصوص ساير اراضي واگذاري از سوي شوراي برنامه ريزي شهر خوسف درسنوات ماضی درشهرخوسف توسط شورای برنامه ریزی، نيز مقررشد مستندات ومدارک آن جمعبندی و برای سازمان ملی زمین ومسکن ارسال گردد.

  • درخصوص تامين مسكن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به تعداد 370 واحد مقرر شد برابر مجوز سازمان ملي زمين و مسكن نسبت به تأمين اراضي مورد نياز  درقالب اجاره طویل المدت و ساخت واحدها توسط سازنده موردتایید شورای مسکن استان صورت گيرد.
  • تعداد 101 قطعه زمین ازاراضی واگذار شده توسط بنیادمسکن انقلاب اسلامی درشهراسدیه نیز مقرر گرديد پس ازطی مراحل قانونی و اداري و پس از  الحاق اراضي به محدوده ؛ مجوز سازمان ملي زمين و مسكن برابر ضوابط و مقررات قانون ساماندهي و توليد وعرضه مسكن  در جهت رفع مشكل صورت گيرد.
  • جهت تأمين جهت احداث 200 واحد مسکونی استیجاری توسط مجمع خيرين مسكن ساز مقررگردید براساس آئین نامه قانون ساماندهی وواگذاری اجاره داری 5 ساله بررسی ها انجام ومساعدت گردد.
  • تخصیص مبلغ 200 میلیون ریال جهت کمک ومساعدت دراحداث مسجد جدید الاحداث تعاونی مسکن 04 ارتش شهربیرجند


گزارش تصویری سفر معاون محترم وزیر ومدیرعامل سازمان ملی زمین ومسکن بهمراه اعضاءهیات مدیره به خراسان جنوبی

 معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و اعضاءهیئت مدیره جهت بازدید وشرکت درجلسه هیات مدیره سازمان ملی زمین ومسکن واردخراسان جنوبی شدند.به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی خراسان جنوبی،دراین سفر ازپروژه های مسکن مهر وهمچنین آماده سازی اراضی 450 هکتاری زعفرانیه بیرجندو100واحد خانه سازمانی بازدید وسپس درجلسه هیات مدیره سازمان ملی زمین ومسکن حضور خواهند یافت.مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی دربازدیدمهندس عظیمیان وهیات همراه ازپروژه های مسکن مهربیان داشت:خراسان جنوبی برای ساخت 31 هزار و 247 واحد مسکن مهر تعهد داده بود که از این تعداد تاکنون ۹۰ درصد آن به اتمام رسیده و تنها ساخت و تکمیل ۹۵۰ واحد، باقی مانده است. به گفته وی اکثر این واحدها در تعاونی 04 بیرجند هستند که این واحدها هم 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در 600 واحد از مجموع 800 واحد مسکن آن نازک کاری به اتمام رسیده است و خدمات زیربنایی تأمین شده و مشکل فاضلاب آن در حال پیگیری می باشد. که اراضی پادگان 450 هکتار است و 150 هکتار آن در حریم گسل قرار دارد. وی ادامه داد: با توجه به اهمیت پروژه، قراردادی با دانشگاه بیرجند برای انجام مطالعات لرزه نگاری و گسل بسته شده و توسط شرکت خدمات و توسعه خراسان وابسته به آستان قدس رضوی که در این پروژه مشارکت دارد، پیشنهاد شده است مطالعات طرح تفصیلی این اراضی بازنگری شود، که در حال انجام و تصویب می باشد. مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطر نشان کرد: این پروژه 120 میلیارد تومان هزینه برای آماده سازی نیاز دارد.

درادامه برنامه مهندس عظیمیان وهیات همراه ازپروژه آماده سازی اراضی 450 هکتاری زعفرانیه بیرجند بازدید نمودند.مهندس جعفری درخصوص این پروژه اظهارداشت:در سال 1382 توافقی بین وزارت دفاع و وزارت مسکن و شهرسازی وقت برای واگذاری هزار و 50 هکتار از اراضی تحت اختیار وزارت دفاع و ارتش در بیرجند به وزارت مسکن صورت گرفت  که بعد از انتقال سند به نام وزارت مسکن وقت در سال 1386، 450 هکتار اراضی وارد محدوده خدماتی شهر شد و برای آن طرح تفصیلی تهیه شد. این اراضی شامل آماده سازی، خیابان اصلی و فرعی، تاسیسات زیربنایی و تقاطع غیر همسطح است.مدیرکل راه وشهرسازی افزود:در سال 1392، قرارداد با آستان قدس رضوی برای مشارکت در اجرای این پروژه منعقد شد و در حال حاضر این پروژه 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.وی تصریح کرد:تاکنون 1500 واحد آپارتمانی در قالب مسکن مهر در این پروژه واگذار شده وپیش بینی می شودپس از تکمیل پروژه 60 هزار نفر بتوانند در این پروژه جانمایی شوند.از  450 هکتار، 80 هکتار مسکونی و بقیه تجاری و مسکونی است.

معاون وزیرومدیرعامل سازمان ملی زمین ومسکن درجلسه ای که درمحل اراضی زعفرانیه برگزارشد، اظهار کرد: ساخت این پروژه برای بازه زمانی 30 ماهه تعریف شده که 18 ماه دیگر برای تکمیل آن فرصت باقی مانده است. وی با بیان اینکه جامعه هدف ما در این پروژه اقشار کم درآمد و بدون ملک هستند،تصریح کرد: این مجموعه ظرفیت 12 هزار واحدمسکونی برای جمعیت حدود 60 هزار نفر را داردکه تعدادی از واحدها تجاری و تعدادی هم مسکونی ساخته می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: خدمات روبنایی در مسکن های مهر باید انجام شود و در این راستا هر استانی که دو سوم هزینه را تأمین کند، وزارت راه و شهرسازی یک سوم دیگر را تأمین خواهد کرد.

قرارداد مشارکت زعفرانیه بیرجند پروژه الگویی برای کشور
عظیمیان اظهار کرد که قرارداد مشارکت و همکاری راه و شهرسازی و آستان قدس رضوی با وسعت 450 هکتار می تواند الگوی مناسبی در کشور شود و همکاری خوب و ارزنده ای ایجاد کند. وی تاکید کرد که نگاه دولت در اجرای پروژه های زیربنایی صرفا اقتصادی نیست بلکه تامین سرانه های مورد نیاز مردم هر شهر از جمله بیمارستان، راه، مدرسه ، فضای سبز و .. از مهم ترین رویکردها و برنامه های دولت تدبیر و امید است.وی یادآور شد:ایجاد کمربند سبز، معبرهای مناسبت برای سهولت رفت و آمد، سرانه های خدماتی و مسکونی وقتی تامین شد، آن وقت دولت به اهداف یاد شده خواهد رسید.

به گفتۀ وی البته باید منابع مالی دولت هم در نظر گرفته شود، اما اصل برای ما این موضوع نیست.مهندس عظیمیان ادامه داد:شهرداری به عنوان یک نهاد 100 درصد عمومی، عهده دار مسولیت خدمات رسانی به مردم است.وی یادآور شد: در اجرای آماده سازی 450 هکتار از اراضی یادشده ، آستان قدس رضوی با دولت همکاری می کند، امیدواریم هر دو بخش به اهداف خود در این پروژه برسند.وی تصریح کرد: پیشنهاد شد، تغییراتی در این پروژه از لحاظ تفکیک و حد نصاب کاربری داده شود، که تا پایان کار در پروژه روند« انعطاف پذیری» وجود داشته باشد.وی اضافه کرد: در اجرای پروژه نباید رویه غیرمنعطف و خشک داشته باشیم، باید منافع خود را هر روز بررسی و با توجه به آن تصمیم گیری کنیم. مدیرعامل سازمان ملی زمین ومسکن درخصوص مسکن اجتماعی هم اظهارداشت: این زمین ها در همه استان ها تعیین تکلیف شده و توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشخص می شود. مهندس عظیمیان افزود: وظیفه اول شروع کار برای مسکن اجتماعی که تامین زمین بوده است توسط ما انجام و ابلاغ شده که به صورت رایگان تحویل می شود . وی در ادامه درباره تامین زیرساخت مسکن مهر، یکی از مشکلات مهم موجود را مربوط به فاضلاب دانست و گفت: یکی از استان هایی که همکاری خوبی بین دستگاه ها با وزارت خانه در رفع مشکلات زیرساختی دارد خراسان جنوبی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی وهیات همراه پس ازاین جلسه به اداره کل راه وشهرسازی رفت تا باحضوراعضاء هیات مدیره درجلسه هیات مدیره سازمان ملی زمین ومسکن حضوریابد.

 گزارش تصویری برگزاری سمینار استراتژی سرمایه گذاری وتحلیل بازارمسکن سالهای 96 و97 خراسان جنوبیبازدید امروز155
بازدید دیروز318
بازدید هفته779
بازدید کل202044

شعار سال