1. نگهداري راه هاي ارتباطي حوزه استحفاظي استان كه براساس موافقت نامه ها به وزارت راه و ترابري تحويل و در محدوده استان قرار گرفته است.

2. احداث و توسعه راه هاي فرعي و روستايي طبق استانداردهاي وزارت راه بر اساس موافقت نامه هاي مبادله شده در استان

3. بهسازي و انجام روكش هاي آسفالتي و تجديد ساختمان و تعويض بعضي از راه هاي اصلي و فرعي با هماهنگي و تاييد واحدهاي ستادي وزارت راه و ترابري

4. بهره برداري و نگهداري ماشين آلات راهسازي و راهداري متعلق به وزارت راه و ترابري

5. مطالعه و تهيه طرح و اجراي راه هاي فرعي و روستايي استان به صورت پيماني

6. انجام امور مربوط به ايمن سازي جاده هاي تحت سرپرستي به منظور برقراري مطمئن وسائط نقليه به صورت مداوم

7. همكاري با پليس راه در اجراي وظايف محوله

8. حفظ حريم قانوني راه ها و خلع يد متجاوزين با همكاري پليس راه و مقامات قضايي براساس مقررات مربوطه

9. صدور پروانه عبور براي وسائط نقليه غيرتفكيك طبق موازين قانوني

10. بررسي مسائل و روشهاي موجود حمل و نقل در استان و همكاري به منظور بهبود و رفع مشكلات و هماهنگي با ساير موسسات ذيربط مانند راه آهن، بنادر و دريانوردي، گمركات، غيره در اين زمينه

11. پيش بيني و تهيه و تنظيم بودجه هرسال و برنامه ريزي فعاليت هاي يكساله و چندساله در زمينه وظايف مربوط با همكاري واحدهاي ستادي مربوطه و در چهارچوب سياست

ها و خط مشي وزارتخانه و انجام هماهنگي هاي لازم باساير برنامه هاي اقتصادي و سياسي استان در اين زمينه

12. شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي ساخته شده مربوط به طرح هاي ملي

13. اجراي مقررات و قوانين مالي جاري و تهيه و تنظيم دفاتر مالي جهت بودجه هاي جاري و عمراني ساليانه و ارتباط و هماهنگي با اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان به

منظور واريز اسناد و تسويه حساب هاي مالي

14. ساختمان پلها و ابنيه فني حفاظتي لازم در راههاي ارتباطي وبازديد و تعمير و نگهداري كليه ابنيه فني موجود در راهها به طور مستمر

15. بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي بيسيم و نگهداري وسائل و ادوات مربوطه

16. انجام كليه امور مربوط به نقشه راه هاي استان و تاسيسات خدماتي و جانبي آنها و انجام هماهنگي هاي لازم در اين زمينه با ساير استان ها

17. انجام آزمايشات لازم براي ساختمان راههاي روستايي و عمليات مربوط به نگهداري راه ها

18. تهيه و اجراي طرح ها و برنامه هاي تهيه مسكن و خانه هاي سازماني

19. اشتراك مساعي با شهرداري ها به منظور تهيه و اجراي طرح هاي آباداني شهرها

20. نظارت بر توسعه شهرها و اشتراك مساعي در تهيه نقشه شهر

21. اشتراك مساعي با مراجع و سازمانهاي مربوط در تهيه و اجراي برنامه هاي ده سازي و بخصوص از طريق اجراي برنامه اي خودياري در روستاها

22. تنظيم موازين و مشخصات فني براي طرح هاي تهيه مسكن و امور شهرسازي و ده سازي و ساختمانهاي دولتي

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز334
بازدید دیروز345
بازدید هفته334
بازدید کل346043