اين اداره كل در نظر دارد تعداد 9 واحد تجاری و27 واحد مسكوني واقع در شهر بيرجند بصورت 20درصد نقد و مابقي اقساط 5 ساله و 5 قطعه زمین تجاری در بيرجند و 15 قطعه زمین تجاری و 9 قطعه زمین مسکونی در نيمبلوك به صورت نقد را با مشخصات مندرج در جدول ذيل از طريق مزايده به فروش برساند متقاضيان مي توانند جهت دريافت مدارك از تاریخ 08/08/96 لغايت 11/08/96  به آدرس :  بلوار شهيد آويني– روبروي صدا و سيما – اداره كل راه و شهرسازي- ساختمان شماره 2_ مدیریت املاک و حقوقی و يا ادارات راه و شهرسازي شهرستان بيرجند و قاین و يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا پايان وقت اداري تاريخ 24/08/96 به دبيرخانه مركزي ارسال نمايند .

ضمناً ، حتماً بر روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده 9 واحد تجاری و 27 واحد مسكوني در شهر بيرجند و 5 قطعه زمین تجاری در بيرجند و 15 قطعه زمین تجاری و 9 قطعه زمین مسکونی در نيمبلوك

تذكرات :

شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي لاك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند.

پاكت الف ) اصل ضمانتنامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد( با ارائه اصل فيش بانكي ) به حساب شماره 2173712100001 ( سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده ) بانك ملي بنام اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي.

پاكت ب ) 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي با امضاء متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي و همه پاكتها را در لفاف مناسب قرارداده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعلام شده در جدول ذيل ارسال نمايند.

به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

واگذاري واحد هاي تجاري به برنده مزايده بصورت انعقاد قرارداد واگذاري وانتقال سند مالكيت منوط به ارائه پايانكار ، تنظيم صورتمجلس تفكيكي وگواهي بهره برداري خواهد بود.

واگذاري واحد هاي مسكوني به برنده مزايده بصورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط به ارائه پايانكار و تنظيم صورتمجلس تفكيكي واحد خواهد بود.

واگذاري اراضي تجاري و مسكوني پس از واريز وجه توسط برنده مزايده و تسويه حساب قطعي نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گرديد .

برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاري جهت پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار ميگردد، كه در اينصورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.

كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و شارژ واحدهاي مسكوني و غيره كلاً به عهده برنده مزايده مي باشد.

واحد های تجاری امتیاز و انشعابات آب ، برق و گاز ندارد و واحد های مسکونی امتیاز و انشعابات آب ، برق ،گاز دارد.

بازگشايي پاكات راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 25/08/96 در محل اداره كل انجام خواهد شد.

كساني كه مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.%

 

جهت اطلاعات بیشتر فایل های زیر را دانلود نمایید.

مشخصات واحدهای تجاری

فرم شرایط خاص شرکت در مزایده

فرم پیشنهاد قیمت

بازدید امروز464
بازدید دیروز261
بازدید هفته464
بازدید کل257371