اين اداره كل در نظر دارد تعداد 9 واحد تجاری و27 واحد مسكوني واقع در شهر بيرجند بصورت 20درصد نقد و مابقي اقساط 5 ساله و 5 قطعه زمین تجاری در بيرجند و 15 قطعه زمین تجاری و 9 قطعه زمین مسکونی در نيمبلوك به صورت نقد را با مشخصات مندرج در جدول ذيل از طريق مزايده به فروش برساند متقاضيان مي توانند جهت دريافت مدارك از تاریخ 08/08/96 لغايت 11/08/96  به آدرس :  بلوار شهيد آويني– روبروي صدا و سيما – اداره كل راه و شهرسازي- ساختمان شماره 2_ مدیریت املاک و حقوقی و يا ادارات راه و شهرسازي شهرستان بيرجند و قاین و يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا پايان وقت اداري تاريخ 24/08/96 به دبيرخانه مركزي ارسال نمايند .

ضمناً ، حتماً بر روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده 9 واحد تجاری و 27 واحد مسكوني در شهر بيرجند و 5 قطعه زمین تجاری در بيرجند و 15 قطعه زمین تجاری و 9 قطعه زمین مسکونی در نيمبلوك

تذكرات :

شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي لاك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند.

پاكت الف ) اصل ضمانتنامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد( با ارائه اصل فيش بانكي ) به حساب شماره 2173712100001 ( سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده ) بانك ملي بنام اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي.

پاكت ب ) 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي با امضاء متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي و همه پاكتها را در لفاف مناسب قرارداده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعلام شده در جدول ذيل ارسال نمايند.

به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

واگذاري واحد هاي تجاري به برنده مزايده بصورت انعقاد قرارداد واگذاري وانتقال سند مالكيت منوط به ارائه پايانكار ، تنظيم صورتمجلس تفكيكي وگواهي بهره برداري خواهد بود.

واگذاري واحد هاي مسكوني به برنده مزايده بصورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط به ارائه پايانكار و تنظيم صورتمجلس تفكيكي واحد خواهد بود.

واگذاري اراضي تجاري و مسكوني پس از واريز وجه توسط برنده مزايده و تسويه حساب قطعي نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گرديد .

برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاري جهت پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار ميگردد، كه در اينصورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.

كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و شارژ واحدهاي مسكوني و غيره كلاً به عهده برنده مزايده مي باشد.

واحد های تجاری امتیاز و انشعابات آب ، برق و گاز ندارد و واحد های مسکونی امتیاز و انشعابات آب ، برق ،گاز دارد.

بازگشايي پاكات راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 25/08/96 در محل اداره كل انجام خواهد شد.

كساني كه مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.%

 

جهت اطلاعات بیشتر فایل های زیر را دانلود نمایید.

مشخصات واحدهای تجاری

فرم شرایط خاص شرکت در مزایده

فرم پیشنهاد قیمت

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز331
بازدید دیروز345
بازدید هفته331
بازدید کل346040