آگهي مزايده اجاره و بهره بر داري موقت يك قطعه زمين با كاربري كشاورزي شهر بيرجند  ( نوبت اول )

اداره كل راه و شهرسازي  استان خراسان جنوبي

  ‍‍‍‍‍اين اداره كل در نظر دارد يك قطعه زمين با كاربري كشاورزي واقع در حريم شهر بيرجند را از طريق مزايده و به صورت اجاره و بهره برداري موقت از اراضي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت بازديد به اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نمايند.

ضمناً كليه مراحل مزايده اعم از دريافت و تحويل اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (سامانه ستاد  (www.setadiran.irمي باشدوجهت عضويت در سامانه فوق با دفاتر پيشخوان دولت منتخب در سايت مذكور تماس حاصل نمايند. تاريخ توزيع اسناد شركت در مزايده از تاريخ 98/02/02 لغايت 10/02/98 مي باشد و تاريخ بارگذاري اسناد در سامانه تا تاريخ 21/02/98 مي باشد.

متقاضيان محترم علاوم بر ثبت نام از طريق سامانه ستاد مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي لاك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل حداكثر تا پایان وقت اداری تاریخ 22/02/98 به دبیرخانه مرکزی ارسال نمايند. ضمناً ، در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده اجاره يك قطعه زمين كشاورزي شهر بيرجند

تذكرات :

 • شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي لاك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند.
 • پاكت الف) اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد (اصل فيش بانكي) به حساب شماره 2173712100001 (سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده) بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي
 • پاكت ب ) 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي اجاره ساليانه با امضاء متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي 4-موافقتنامه اصولي معتبر از مراجع ذيربط 5- تصوير آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات براي اشخاص حقوقي 6- گواهي نمونه امضاء مديران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي
 • سپس همه پاكتها را در لفاف مناسب قرارداده و مدارك را باپست سفارشي به آدرس اعلام شده در جدول ذيل ارسال نمايند .
 • به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • متقاضيان مي بايست موافقت نامه اصولي معتبر متناسب با نوع كاربري زمين براي مورد مزايده از مراجع ذيربط را ضميمه اسناد مزايده ارائه نمايند. بديهي است واگذاري زمين به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد اجاره و با رعايت شرايط مندرج در قرارداد خواهد بود.
 • برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاري جهت تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند عدم پرداخت بهاء زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار ميگردد . كه در اينصورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت .
 • ملك مورد مزايده به رؤيت اينجانب رسيد و كروكي پيوست اسناد مزايده مورد تائيد است.
 • كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كلاً به عهده برنده مزايده مي باشد .
 • بازگشايي پاكات راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه 24/02/98 در محل اداره كل انجام خواهد شد.
 • كساني كه مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند .

مشخصات ملک موردنظر

 

كاربري

 

 

 

پلاك ثبتي

 

مساحت

(مترمربع)

قيمت پايه اجاره ساليانه

(ريال)

مبلغ قابل پرداخت

بابت سپرده 5درصد

قيمت پايه مزايده

(ريال)

آدرس ملك

آدرس ارسال مدارك

 

 

كشاورزي

 

قسمتي از پلاك 45 فرعي از 221 اصلي

 

485

 

 

11.640.000

 

582.000

 

محور سراب چهكندوك ( اراضي موسوم به مزرعه بياباني ) (به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده)

بيرجند -  بلوار شهيد آويني- ميدان راه و شهرسازي - اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي- ساختمان مركزي

                                                                                                                                    

اداره ارتباطات و اطلاع رساني

اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز100
بازدید دیروز434
بازدید هفته934
بازدید کل293453