( آگهی مزایده فروش ماشین آلات  )

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی در نظر دارد مطابق صورتجلسه کمیسیون ماده 2 اداره امور اقتصادی و دارایی استان نسبت به مزایده 15 دستگاه ماشین آلات و 5 دستگاه موتور سیکلت به شرح جداول ذیل به مراکز مجاز اسقاط اقدام نماید :

متقاضیان محترم ( مراکز مجاز اسقاط ) می توانند جهت دریافت مدارک تا حداکثر پایان وقت اداری یک شنبه مورخ 94/11/11 به آدرس اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی و یا مراجعه به آدرس اینترنتی http://mrud-skh.ir  مدارک را اخذ و تا حداکثر پایان وقت اداری شنبه مورخ  94/11/24  به دبیرخانه اداره کل تحویل نمایند .

بازگشایی پاکات در ساعت 9 صبح  یک شنبه مورخ  94/11/25 در محل اداره کل انجام خواهد شد.-ضص متقاضایان محترم شرکت در مزایده میبایست معادل 5 %   کل مبلغ پیشنهادی خود را به حساب تمرکز وجوه  سپرده تملک دارایی های سرمایه ای  به شماره حساب  210170000002176312196003IR   نزد بانک  ملی  واریز نمایند.

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

 

[carousel source="directory: images/1395/picture/mozayedeh" limit="9" title="no" title_link="no" intro_text="no" hoverpause="no"]

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز25
بازدید دیروز199
بازدید هفته25
بازدید کل322627