اطلاعیه عرضه  يك قطعه زمين با كاربري تفريحي گردشگري در حريم شهرعشق آباد طبس

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

 

این اداره کل در نظر دارد به استناد ماده 22 الحاقي قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک قطعه زمین با کاربری تفريحي گردشگري در شهر عشق آباد طبس را به فروش برساند متقاضیان محترم دارای موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط می توانند جهت بازديد و اخذ فرم شرایط خاص عرضه زمین از تاریخ 98/02/03لغايت 18/02/15 به اداره راه و شهرسازی طبس مراجعه و مدارک ذیل را در مهلت تعيين شده از طریق پست سفارشی يا تا پايان وقت اداري روز يكشنبه ساعت 14 به دبيرخانه اداره كل به آدرس : بیرجند، بلوار شهید آوینی – میدان راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی – ساختمان مرکزی ارسال و يا تحويل نمایند.

 • مدارک مورد نیاز :

الف) فرم تقاضاي شركت در آگهي   ب) موافقت نامه اصولی معتبر تائید شده معتبر از مراجع ذیربط   ج) فرم تکمیل شده شرایط خاص عرضه زمین و تعهد اجرای طرح در مهلت مندرج در قرارداد   د) ارائه مدارک مثبته مبنی بر توان مالی جهت اجرای پروژه   هـ)فيش واريزي بابت سپرده شركت در فراخوان به حساب شماره 2173712100001 بانك ملي(سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده ) بنام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي  بديهي است در صورت انصراف متقاضي سپرده واريزي ضبط خواهد شد .

هـ) در صورتیکه متقاضی شخص حقوقی باشد ارائه کلیه مدارک ثبت شرکت تصویر اگهی روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی و گواهی نمونه امضاء مدیران صاحب امضاء نزد دفاتر اسناد رسمی الزامی است .

2-كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ،هزينه آماده سازي ، انتشار آگهي، عوارض شهرداري و ماليات متعلقه و ...كلاً به عهده خريدار مي باشد.

 • بازگشایی پاکات راس ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 18/02/98 در محل اداره کل انجام خواهد شد.

مشخصات زمین

 

کاربری

شماره

پلاک ثبتی

مساحت

(مترمربع)

مبلغ كل بها زمين بدون

هزینه آماده سازی

(ريال)

مبلغ سپرده شركت  درفراخوان (5% )

(ريال)

 

آدرس ملک

مرجع صدور  موافقت اصولی

تفريحي گردشگري

قسمتي از پلاك 509 اصلي

بخش 3 عشق آباد طبس

17000   

3.400.000.000

 

170.000.000

فاصله 292 متري محور عشق آباد – بردسكن    ( به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده )

اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي

آدرس دریافت و ارسال مدارک :

بلوار شهید آوینی – میدان راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی – ساختمان مرکزی – کد پستی 9717434757

 

اداره ارتباطات واطلاع رساني

 اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي آگهي مزايده اجاره و بهره بر داري موقت يك قطعه زمين با كاربري كشاورزي شهر بيرجند  ( نوبت اول )

اداره كل راه و شهرسازي  استان خراسان جنوبي

  ‍‍‍‍‍اين اداره كل در نظر دارد يك قطعه زمين با كاربري كشاورزي واقع در حريم شهر بيرجند را از طريق مزايده و به صورت اجاره و بهره برداري موقت از اراضي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت بازديد به اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نمايند.

ضمناً كليه مراحل مزايده اعم از دريافت و تحويل اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (سامانه ستاد  (www.setadiran.irمي باشدوجهت عضويت در سامانه فوق با دفاتر پيشخوان دولت منتخب در سايت مذكور تماس حاصل نمايند. تاريخ توزيع اسناد شركت در مزايده از تاريخ 98/02/02 لغايت 10/02/98 مي باشد و تاريخ بارگذاري اسناد در سامانه تا تاريخ 21/02/98 مي باشد.

متقاضيان محترم علاوم بر ثبت نام از طريق سامانه ستاد مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي لاك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل حداكثر تا پایان وقت اداری تاریخ 22/02/98 به دبیرخانه مرکزی ارسال نمايند. ضمناً ، در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده اجاره يك قطعه زمين كشاورزي شهر بيرجند

تذكرات :

 • شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي لاك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند.
 • پاكت الف) اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد (اصل فيش بانكي) به حساب شماره 2173712100001 (سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده) بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي
 • پاكت ب ) 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي اجاره ساليانه با امضاء متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي 4-موافقتنامه اصولي معتبر از مراجع ذيربط 5- تصوير آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات براي اشخاص حقوقي 6- گواهي نمونه امضاء مديران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي
 • سپس همه پاكتها را در لفاف مناسب قرارداده و مدارك را باپست سفارشي به آدرس اعلام شده در جدول ذيل ارسال نمايند .
 • به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • متقاضيان مي بايست موافقت نامه اصولي معتبر متناسب با نوع كاربري زمين براي مورد مزايده از مراجع ذيربط را ضميمه اسناد مزايده ارائه نمايند. بديهي است واگذاري زمين به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد اجاره و با رعايت شرايط مندرج در قرارداد خواهد بود.
 • برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاري جهت تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند عدم پرداخت بهاء زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار ميگردد . كه در اينصورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت .
 • ملك مورد مزايده به رؤيت اينجانب رسيد و كروكي پيوست اسناد مزايده مورد تائيد است.
 • كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كلاً به عهده برنده مزايده مي باشد .
 • بازگشايي پاكات راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه 24/02/98 در محل اداره كل انجام خواهد شد.
 • كساني كه مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند .

مشخصات ملک موردنظر

 

كاربري

 

 

 

پلاك ثبتي

 

مساحت

(مترمربع)

قيمت پايه اجاره ساليانه

(ريال)

مبلغ قابل پرداخت

بابت سپرده 5درصد

قيمت پايه مزايده

(ريال)

آدرس ملك

آدرس ارسال مدارك

 

 

كشاورزي

 

قسمتي از پلاك 45 فرعي از 221 اصلي

 

485

 

 

11.640.000

 

582.000

 

محور سراب چهكندوك ( اراضي موسوم به مزرعه بياباني ) (به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده)

بيرجند -  بلوار شهيد آويني- ميدان راه و شهرسازي - اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي- ساختمان مركزي

                                                                                                                                    

اداره ارتباطات و اطلاع رساني

اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبياداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوببی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی نسبت به تکمیل ساختمان بخشداری دیهوک از طریق مناقصه یک مرحله ای با برآورد 2/887/327/985 ریال بر اساس فهرست بهاء پایه ابنیه سال 1395 به پیمانکاران دارای حداقل پایه 5 سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته ساختمان اقدام نماید.

 اين اداره كل در نظر دارد تعداد 9 واحد تجاری و27 واحد مسكوني واقع در شهر بيرجند بصورت 20درصد نقد و مابقي اقساط 5 ساله و 5 قطعه زمین تجاری در بيرجند و 15 قطعه زمین تجاری و 9 قطعه زمین مسکونی در نيمبلوك به صورت نقد را با مشخصات مندرج در جدول ذيل از طريق مزايده به فروش برساند متقاضيان مي توانند جهت دريافت مدارك از تاریخ 08/08/96 لغايت 11/08/96  به آدرس :  بلوار شهيد آويني– روبروي صدا و سيما – اداره كل راه و شهرسازي- ساختمان شماره 2_ مدیریت املاک و حقوقی و يا ادارات راه و شهرسازي شهرستان بيرجند و قاین و يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا پايان وقت اداري تاريخ 24/08/96 به دبيرخانه مركزي ارسال نمايند .

ضمناً ، حتماً بر روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده 9 واحد تجاری و 27 واحد مسكوني در شهر بيرجند و 5 قطعه زمین تجاری در بيرجند و 15 قطعه زمین تجاری و 9 قطعه زمین مسکونی در نيمبلوك

تذكرات :

شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه اي لاك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند.

پاكت الف ) اصل ضمانتنامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد( با ارائه اصل فيش بانكي ) به حساب شماره 2173712100001 ( سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده ) بانك ملي بنام اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي.

پاكت ب ) 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي با امضاء متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي و همه پاكتها را در لفاف مناسب قرارداده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعلام شده در جدول ذيل ارسال نمايند.

به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

واگذاري واحد هاي تجاري به برنده مزايده بصورت انعقاد قرارداد واگذاري وانتقال سند مالكيت منوط به ارائه پايانكار ، تنظيم صورتمجلس تفكيكي وگواهي بهره برداري خواهد بود.

واگذاري واحد هاي مسكوني به برنده مزايده بصورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط به ارائه پايانكار و تنظيم صورتمجلس تفكيكي واحد خواهد بود.

واگذاري اراضي تجاري و مسكوني پس از واريز وجه توسط برنده مزايده و تسويه حساب قطعي نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گرديد .

برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاري جهت پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار ميگردد، كه در اينصورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.

كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و شارژ واحدهاي مسكوني و غيره كلاً به عهده برنده مزايده مي باشد.

واحد های تجاری امتیاز و انشعابات آب ، برق و گاز ندارد و واحد های مسکونی امتیاز و انشعابات آب ، برق ،گاز دارد.

بازگشايي پاكات راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 25/08/96 در محل اداره كل انجام خواهد شد.

كساني كه مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.%

 

جهت اطلاعات بیشتر فایل های زیر را دانلود نمایید.

مشخصات واحدهای تجاری

فرم شرایط خاص شرکت در مزایده

فرم پیشنهاد قیمتاداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوببی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی نسبت به تکمیل ساختمان بخشداری دیهوک از طریق مناقصه یک مرحله ای با برآورد 2/887/327/985 ریال بر اساس فهرست بهاء پایه ابنیه سال 1395 به پیمانکاران دارای حداقل پایه 5 سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته ساختمان اقدام نماید.بازدید امروز315
بازدید دیروز383
بازدید هفته1116
بازدید کل307506