آزمون ورود به حرفه مهندسان،كاردانهاي فني ومعماران تجربي همزمان با سراسر كشوردرروزهاي 11 و 12 بهمن ماه سالجاري در 2 نوبت صبح وعصر باحضور 1112 داوطلب درمحل دانشگاه پيام نور بيرجندبرگزار مي شود.

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي،مهندس جعفري در آغازبرگزاري آزمون اظهارداشت:به استناد ماده 21 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مصوب اسفندماه 1374 وزارت راه وشهرسازي براي ورود به حرفه واعطاء صلاحيت به مهندسان،كاردانهاي فني ومعماران تجربي نسبت به برگزاري آزمون در رشته هاي شهرسازي،معماري ،عمران،ترافيك،تاسيسات مكانيكي،تاسيسات برقي و نقشه برداري اقدام نمايد.

 مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي افزود:درصبح روز پنجشنبه ازتعداد 502 داوطلب شركت كننده 482 نفر دررشته هاي شهرسازي،ترافيك،معماري(نظارت) عمران(نظارت) ونقشه برداري وتعداد 20 داوطلب كاردان فني دررشته هاي شهرسازي،معماري،عمران،تاسيسات مكانيكي،تاسيسات برقي ونقشه برداري شركت مي كنند كه درمجموع طي روزهاي پنجشنبه وجمعه 11 و12 بهمن ماه تعداد 1112 داوطلب درآزمون حضور دارند.

وي ادامه داد: همچنين ازتعداد 1112 داوطلب تعداد 1084 داوطلب درآزمون وردبه حرفه مهندسان،تعداد 20 داوطلب درآزمون وردبه حرفه كاردانهاي فني وتعداد 8 داوطلب درآزمون ورودبه حرفه معماران تجربي شركت نموده اندكه پس ازبرگزاري آزمون وقبول شدن واجدين شرايط صلاحيت حرفه اي براي انجام خدمات مهندسي دربخشهاي نظارت،طراحي واجرا به مهندسان پروانه اشتغال به كار اعطاء مي نمايد وبا هماهنگي وزيرنظر سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فعاليت مي نمايند.

بازدید امروز459
بازدید دیروز261
بازدید هفته459
بازدید کل257366